Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Krajowy System Danych Oświatowych

Egzaminy próbne

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Czas trwania projektu: od sierpnia 2020 do listopada 2023 r.

Wartość projektu: 20 930 395,20 zł

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0007/20-00

Wkład Unii Europejskiej: 17 640 137,07 zł

Nazwa projektu

Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu

Projekt ma na celu stworzenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie testów diagnostycznych w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu i egzaminów próbnych w formule on-line.

Status projektu

Projekt zrealizowany.

Informacje ogólne

Głównym rezultatem działań prowadzonych w projekcie będzie prototyp systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu. Umożliwienie prowadzenia egzaminów i testów w formule zdalnej jest szczególnie istotnym elementem ograniczania negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19, głównie poprzez eliminację bezpośredniego kontaktu na wszystkich etapach przeprowadzania egzaminów lub testów (dystrybucji arkuszy egzaminacyjnych, rozwiązywania zadań, przekazywania arkuszy do oceny, oceny zadań i raportowania wyników).

Instytucje realizujące projekt

 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący,
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny.

Efekty projektu

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu:

 • zostanie opracowany prototyp systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych i testów diagnostycznych on-line,
 • zrealizowany zostanie pilotaż prototypu systemu w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących,
 • zostanie uruchomiona linia wsparcia użytkownika,
 • przeprowadzona będzie ewaluacja prototypu systemu wraz z rekomendacjami do jej pełnego wdrożenia produkcyjnego.

Adresaci projektu

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjne w Krakowie,
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 • docelowo, z wdrożonego systemu będą korzystały wszystkie Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące oraz ich uczniowie biorący udział w testach diagnostycznych i egzaminach próbnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych prototypu systemu do przeprowadzenia egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line,
 • przygotowanie i implementacja prototypu systemu do przeprowadzania testów diagnostycznych i egzaminów próbnych on-line,
 • pilotaż prototypu systemu w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.