Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Poznaj systemy i usługi w KSDO

Skorzystaj z zintegrowanych systemów KSDO

System Informacji
Oświatowej

Zintegrowany
Interfejs Użytkownika

System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące

Strefa pracownika

Wyniki egzaminów zawodowych

Egzaminator

System dla uczelni (SIO-KREM)
Mapa wyników
Egzaminy próbne i diagnostyczne online

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

System Informacji Oświatowej