Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Mapa wyników

Mapy z wynikami egzaminówto dane prezentowane na interaktywnych mapach, według województw, powiatów i gmin.  

Wyniki można pobrać również do pliku w celu dalszej pracy z danymi. Dane w tabelach i raportach dostarczają użytkownikom materiał do wykorzystania w codziennej pracy oraz prowadzenie  dalszych, pogłębionych  analiz.