Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

RSPO, czyli Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych to moduł Systemu Informacji Oświatowej (SIO), który zawiera informacje o wszystkich, aktualnie działających lub zlikwidowanych szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

Dane szkół/placówek oświatowych, które zostały wprowadzone do SIO są dostępne w pod adresem https://rspo.gov.pl.

Wyszukiwarka RSPO ma  wiele opcji wyszukiwania. Jedną z nich jest wpisanie numeru REGON lub RSPO poszukiwanej placówki. Jeżeli jednak użytkownik nie zna tych numerów może posłużyć się wieloma filtrami jakie oferuje przeglądarka w celu ograniczenia wyników do interesujących użytkownika informacji (np. wg położenia, organu prowadzącego, organu przekazującego dane do RSPO).

Wyszukiwarka daje również możliwość wyszukiwania zaawansowanego wg typu szkoły czy placówki, statusu publiczno-prawnego, kategorii uczniów, etapu edukacji, zawodów, języków obcych. Użytkownik może również zawężać wybór do placówek posiadających internat, obwód, oddziały integracyjne czy oddziały z językiem mniejszości narodowej, a także zadecydować czy w zadanym filtrze uwzględnić szkoły/placówki zlikwidowane.

W wyniku zadanego przez użytkownika wyszukiwania prezentowana jest lista szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki (szczegółowe dane o szkole lub placówce, dane teleadresowe, informacje o organach prowadzących i miejsce w strukturze).

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać na komputerze w formie pliku CSV lub PDF. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.