Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Strefa pracownika

Strefa pracownika to miejsce zamieszczania m.in. tabel i raportów z danymi z SIO, z danymi egzaminu maturalnego,  egzaminu ósmoklasisty i egzaminu eksternistycznego. Dane ze Strefy pracownika są prezentowane w jednolity sposób również na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zarówno dyrektorom szkół w SIOEO, jak i wszystkim zainteresowanym wynikami egzaminów.

W Strefie znajdują się również aplikacje takie jak: Poznaj Polskę, CROD, Turnusy, Ankiety.