Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

System dla uczelni (SIO-KREM)

System Informacji Oświatowej – Krajowy Rejestr Egzaminów Maturalnych (SIO-KREM) to narzędzie umożliwiające pobieranie przez szkoły wyższe do celów rekrutacyjnych danych o  wynikach egzaminów maturalnych i osiągnięciach w olimpiadach.  

Z Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych można pobrać dane        w postaci plików csv lub za pomocą usług sieciowych.