Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

System dla uczelni (SIO-KREM)

System Informacji Oświatowej – Krajowy Rejestr Matur (SIO-KReM) jest częścią SIO (Systemu Informacji Oświatowej) i jest przeznaczona do wsparcia procesu rekrutacji kandydatów na uczelnie wyższe poprzez udostępnienie wyników egzaminów maturalnych oraz innych związanych z tym informacji uczelniom, które  podadzą PESEL kandydata w bieżącej sesji rekrutacyjnej.

Do bazy danych SIO-KReM mają dostęp uczelnie publiczne, niepubliczne i kościelne zarejestrowane w bazie danych SIO, które posiadają aktywny dostęp do SIO.

W bazie danych SIO-KReM znajdują się informacje o wynikach zdanego egzaminu maturalnego poszczególnych osób.

Na informacje o kandydacie składają się dane o:

  • procentowych wynikach z poszczególnych egzaminów maturalnych
  • wskazanie centyla, w którym dany wynik się znajduje
  • lista numerów dokumentów wydanych danemu kandydatowi
  • informację o ukończonej szkole