Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

System Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej (SIO) to narzędzie informatyczne, które umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących systemu oświaty w Polsce.

SIO jest systemem internetowym, który umożliwia dostęp do informacji o szkołach, uczniach, nauczycielach, dyrektorach, programach nauczania, egzaminach, wynikach egzaminów i innych danych związanych
z systemem oświaty.

SIO został wprowadzony w ramach projektu e-NAUCZANIE, który ma na celu poprawę jakości kształcenia i usprawnienie zarządzania oświatą w Polsce. SIO umożliwia również elektroniczną komunikację między placówkami oświatowymi, organami prowadzącymi oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.