Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Zintegrowany interfejs ucznia

ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika powstał z myślą o uczniach i absolwentach zdających egzaminy. W ZIU uczniowie i absolwenci mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Po egzaminie ósmoklasisty, maturze  i egzaminie eksternistycznym zdający mogą tam zobaczyć swoje szczegółowe wyniki.

Każdy zdający po zalogowaniu się może zobaczyć, ile punktów można było uzyskać za każde zadanie oraz jak to zadanie zostało ocenione przez egzaminatora.