Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Krajowy System Danych Oświatowych

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Czas trwania projektu: od lipca 2023 do grudnia 2027 r.

Wartość projektu: 31 997 317,00 zł

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0006/23
Wkład Unii Europejskiej: 26 404 185,99 zł

Nazwa projektu

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania systemu egzaminów zewnętrznych, poprzez przeniesienie kolejnych procesów do przestrzeni wirtualnej.

Status projektu

Projekt realizowany

Projekt przewiduje

 1. rozbudowę usług dla zdającego – wprowadzenie do obiegu kolejnych wersji elektronicznych wniosków składanych do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE) oraz odpowiedzi przez OKE na złożone wnioski,
 2. przypisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego dla zdającego przez całą jego historię zdawania,
 3. potwierdzania przez szkołę odbioru materiałów egzaminacyjnych,
 4. wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz elektronicznej dokumentacji związanej z ocenianiem prac egzaminacyjnych i zatrudnieniem egzaminatorów.
 

Instytucje realizujące projekt

 • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący,
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny.
 

Efekty projektu

 • Rozbudowany zakres usług dla zdającego poprzez rozbudowę katalogu wniosków obsługiwanych przez Krajowy System Danych Oświatowych,
 • Unikalny numer identyfikacyjny dla zdającego przez całą historię zdawania przez niego egzaminów,
 • Rozwiązanie IT umożliwiające potwierdzanie przez szkołę odbioru materiałów egzaminacyjnych,
 • Cyfryzacja procesu oceniania prac egzaminacyjnych i zatrudniania egzaminatorów.
 

Adresaci projektu

 1. pracownicy systemu oświaty, w tym pracownicy CKE i OKE;
 2. Szkoły i placówki oświatowe, w których przeprowadzane są egzaminy,
 3. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 4. Egzaminatorzy i współpracownicy,
 5. Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

 

 W ramach projektu realizowane będą następujące zadania

 • analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych rozwiązań IT oraz analiza bieżąca propozycji funkcjonalności zgłoszonych przez użytkowników systemu,
 • przygotowanie i utrzymanie środowisk informatycznych,
 • opracowanie prototypów rozwiązań, przygotowanie użytkowników biorących udział w pilotażach, pilotażowe wdrożenie prototypów rozwiązań IT, uwzględnienie uwag i błędów zgłaszanych przez użytkowników.

 

 

Informacje dodatkowe

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie