Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Krajowy System Danych Oświatowych

Narzędzie informatyczne dla polskiego systemu oświaty.

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Czas trwania projektu: od stycznia 2019 do listopada 2023

Wartość projektu: 49 461 390,14 zł

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/18

Wkład Unii Europejskiej: 41 686 059,61 zł

Status projektu:

Projekt zakończony.

Opis projektu

Krajowy System Danych Oświatowych powstał w ramach projektów
„Integracja baz danych Oświaty”
i „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

Krajowy System Danych Oświatowych powstał w ramach projektów
„Integracja baz danych Oświaty”
i „Wdrożenie Krajowego Systemu
Danych Oświatowych (KSDO)”.

System SIOEO
umożliwia komunikację
z dyrektorami szkół, gromadzenie danych szkół i uczniów

W ramach tych projektów
zintegrowano w jeden system kilkadziesiąt baz danych we wszystkich komisjach egzaminacyjnych w kraju
.

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) umożliwia wymianę danych pomiędzy wieloma systemami, eliminując wielokrotne wprowadzanie tożsamych danych w oświatowych systemach/ zbiorach danych. Oznacza to uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświaty i zasobami informacyjnymi, jak również wprowadzenie wspólnego interfejsu umożliwiającego obsługę istotnych obszarów dla użytkowników. 
Głównym celem utworzenia KSDO była integracja ponad 60 baz danych funkcjonujących w systemie oświaty, przede wszystkim w obszarze obsługi egzaminów zewnętrznych, przetwarzania danych o placówkach oświatowych, uczniach i nauczycielach. 

Instytucje realizujące projekt 

  • Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący, 
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny, 
  • IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner technologiczny (do 31.03.2020 r.). 

Statystka projektu

Liczba szkół i zdających w SIOEO przedstawia się następująco:

Rok szkolny

Liczba szkół

Liczba zdających egzaminy

2018/2019

12 751

380 486

2018/2019

12 826

347 445

2020/2021

17 841

722 615

2021/2022

18 137

847 755

2022/2023

17 949

825 899

Statystka projektu

Liczba szkół i zdających w SIOEO z roku na rok rośnie następująco:

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

12 751

Liczba zdających egzaminy

380 486

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

12 826

Liczba zdających egzaminy

347 445

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

17 841

Liczba zdających egzaminy

722 615

Rok szkolny

2018/2019

Liczba szkół

18 137

Liczba zdających egzaminy

847 755

Kalendarium

Najważniejsze wydarzenia

2018
listopad
Pierwszy egzamin

Po raz pierwszy rozpoczęto zbieranie danych szkół i zdających do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem funkcjonalności systemu SIOEO i danych z SIO.

2019
styczeń
Jeden login

Od tego momentu za pomocą tego samego loginu i hasła można logować się zarówno do SIO, jak i KSDO.

styczeń
Synchronizacja danych szkół

Synchronizacja danych szkół, organów prowadzących i organów nadzorujących szkoły pomiędzy SIO i KSDO. Od tego momentu dane uczniów importowane są z SIO do KSDO.

kwiecień
Service Broker

Wdrożenie serwisu Service Broker do przesyłania danych z kart odpowiedzi z serwerów OKE do systemu SIOEO.

czerwiec
Egzamin ósmoklasisty

Po raz pierwszy KSDO wykorzystano do obsługi egzaminu ośmioklasisty (sesji głównej i dodatkowej).

czerwiec
Wniosek o zmianę wyniku

Wdrożono w SIOEO wniosek o zmianę wyniku.

czerwiec
Raportowanie SAS - Strefa Pracownika

Przejście na raportowanie danych dla CKE i dyrektorów szkół za pomocą narzędzi SAS - Strefa Pracownika.

2020
wrzesień
Pandemia Covid-19

Dostosowanie systemu SIOEO w egzaminie maturalnym do zmian legislacyjnych, związanych z pandemią Covid-19.

grudzień
Migracja wyników

Następuje migracja wyników historycznych egzaminu maturalnego 
z systemów obsługiwanych przez poszczególne OKE do KSDO. 

2021
marzec
Migracja wyników

Wyniki historyczne egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty znajdują się już w jednym systemie – KSDO. 

kwiecień
Podgląd kart

Wdrożenie podglądu kart w systemie SIOEO dla użytkownika będącego poza siecią OKE (na początku podgląd kart był tylko dla osób będących w sieci OKE).

maj
Obsługa matur

Od tego momentu obsługa egzaminu maturalnego (w sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej odbywa się z wykorzystaniem KSDO). 

lipiec
Jednokrotne logowanie

Wprowadzono możliwość jednokrotnego logowania dla osób zarządzających kilkoma placówkami. 

wrzesień
Deklaracje on-line

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego można składać on-line w ZIU.

wrzesień
Synchronizacja danych

Rozpoczęto synchronizację danych pomiędzy SIO i systemem do obsługi egzaminów zawodowych.

grudzień
Migracja wyników

Następuje migracja wyników historycznych egzaminu eksternistycznego z systemów obsługiwanych przez poszczególne OKE do KSDO. 

2022
luty
Opłaty

Wdrożono funkcjonalność do prognozowania i rejestrowania opłat za egzaminy.

marzec
Obsługa egzaminu eksternistycznego

Egzamin eksternistyczny w pełni obsługiwany za pomocą KSDO.

kwiecień
Uchodźcy z Ukrainy

Dostosowanie systemu SIOEO do zmian legislacyjnych, związanych 
z egzaminem dla obywateli Ukrainy. 

lipiec
Wnioski o wgląd i weryfikację sumy punktów

Obsługa wniosków o wgląd i weryfikację sumy punktów w SIOEO. 

lipiec
Integracja z SIO-KReM

Integracja KSDO z systemem dla uczelni wyższych KReM. 

listopad
EGON

Pilotaż systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych i testów diagnostycznych on-line zostaje zintegrowany z KSDO.

2023
styczeń
Egzaminatorzy

Migracja danych egzaminatorów do SIOEO.

luty
Protokół zbiorczy

Funkcjonalność składania protokołu zbiorczego na ustny egzamin maturalny. 

marzec
Wędrówka prac

Wdrożenie funkcjonalności związanych z logistyką wędrówki prac, algorytm przydzielania prac do poszczególnych ośrodków koordynacji oceniania. 

marzec
Egzaminatorzy

Funkcjonalności dotyczące szkoleń i ewidencji egzaminatorów w SIOEO. 

lipiec
Arbitraż

Wdrożenie rejestru wniosków o arbitraż. 

sierpień
Organizacja oceniania

Funkcjonalności organizacji oceniania w SIOEO.

sierpień
Kody egzaminatora - pilotaż

Pilotaż sczytania kodów egzaminatora do SIOEO.