Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Dla każdego

System Informacji
Oświatowej

Zintegrowany
Interfejs Użytkownika

System Informatyczny
Obsługujący Egzaminy
Ogólnokształcące

Strefa pracownika

System dla egzaminów
zawodowych

System Informacji Oświatowej