Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Krajowy System Danych Oświatowych

Integrujemy oświatę

Dla OKE I CKE

System Informacji
Oświatowej

System Informatyczny
Obsługujący Egzaminy
Ogólnokształcące

Egzaminy próbne i diagnostyczne online

Egzaminator

Strefa pracownika

System dla egzaminów
zawodowych

System Informacji Oświatowej